Medlemsavgift 2017, utmärkning av kablar och kommunikationsupphandling

Har gått ut [wpfilebase tag=fileurl id=57 linktext=’avisering ’ /]om medlemsavgift för 2017 via epost, kommer på lådan inom några dagar till dom som fortfarande inte har anmält någon epostadress.(Ni som endast får denna typen av utskick via vanlig post meddela gärna en epostadress för att säkerhetsställa att ni får all information till er).

Styrelsen vill igen påminna om att märka ut ev kablar och ledningar man grävt ner själv inför grävning på egen tomt. Entreprenören ansvarar endast för huvudledningen av elen som märks ut av EON inför grävning.

Upphandling av kommunikatör pågår. Anbudstiden har gått ut och styrelsen hoppas kunna presentera vilken kommunikatör det blir under senare hälften av Oktober.

Styrelsen

Grävning status 9/9

Etapp 2 Örsjö-Knappsmåla är färdig och man fortsätter gräva sträckan Knappsmåla till Alsjöholm. Efter detta är det fortfarande oklart vad som blir nästa grävningsetapp. Vi uppdaterar här på sidan så fort vi med säkerhet vet vilket område står på tur.

Styrelsen

Projektstatus efter sommaren

Just nu arbetar man på etapp 2. Det är svårt att ange tidsplan, vissa dagar läggs 800 meter kabel andra dagar 50 meter beroende på marken vi gräver i. Det är ännu inte helt klart vilket som blir nästa etapp det beror på tillgänglighet till Trafikverkets vägar.

Denna veckan går förfrågningsunderlag ut för upphandling av kommunikatör för nätet, upphandlingen sker enligt lagen om offentlig upphandling. När upphandlingen är klar kommer detta att läggas ut på hemsidan.

Det har även tillkommit ett 10-tal fastigheter som skrivit avtal under sommaren.

Målsättningen är fortfarande att alla ska ha fiber under 2018.

Styrelsen

Styrelsemöte 30/5

Vid styrelsemöte 2017.05.30. fastställdes etappindelning för nedläggning av fiber enligt nedan. OBSERVERA att detta är en etappindelning för arbetet och innebär inte nödvändigtvis att detta är den slutliga ordningsföljden när arbete utförs. När arbetet utförs är beroende på flera faktorer, tillstånd från Trafikverket, väderförhållanden (vi kan inte gräva på Trafikverkets vägar vintertid) mm.
Etapp 1. Avser Göstorp- Ebbehult. Avslutas inom någon vecka.
Etapp 2. Från gamla Örsjövägen – Toresbo-Knappsmåla-Alsjöholm. OBS. pga matningsförhållanden kommer grävning att ske från gamla Örsjövägen och inte som tidigare tänkt från Ebbehult. Denna etapp påbörjas inom någon/några veckor.
Etapp 3. Pukaberg-Mosjön
Etapp 4. Gelebo-Agebo-Södra Svalehult-Lillaverke
Etapp 5. Madesjö By-Långa Slät-Ekebylund
Etapp 6. Riddaretorp-Hagnebo-Södra Bondetorp
Etapp 7. Otteskruv-Norra Svalehult-Hökahult
Etapp 8. Kroksmåla – Anebo
Etapp 9. Käxgöl-Folkehyltan-Rödsjömåla-Oskars Kroksjö-Kammarbo.
Nätet kommer att fibreras och tändas upp efterhand
Flera hushåll har på senaste tiden hört av sig om anslutning till föreningen varför styrelsen beslutade:
Ingen extra avgift tas ut för anslutning till föreningen som sker innan grävning har gjorts förbi berörd fastighet. Anslutning efter att grävning har skett förbi fastigheten men innan fiberblåsning har utförts, uttas extra avgift. Vid anslutning efter att fiberblåsning är gjord erlägges insatsen till föreningen samt faktiska kostnaden med påslag för föreningens administrativa kostnader.

Styrelsen

MOFF Årsmöte 13/6

Madesjö-Oskar Fiberförening kallar medlemmar till ordinarie föreningsstämma. Tisdagen 13:e juni kl. 18.30 i Örsjö Bygdegård. Föreningen bjuder på kaffe.

Dagordning för mötet finns under dokument här.

Balans– och resultatrapport för 2016 finns nu under dokument.

Styrelsen

Grävningen är igång!

Sedan i Onsdags är entreprenören igång med nedgrävningen av slang för fiber. Man har startat i Göstorp med riktning Ebbehult.

Vi får en del frågor om när allt kommer vara klart och när man kommer till just ”min” by eller fastighet. Dessa frågor kan vi i dagsläget inte svara på då det är avhängigt hur ansökningarna hos Trafikverket faller ut och om/när det blir aktuellt med fler grävteam ifrån entreprenören.

Just nu är vi bara glada att arbetet har satt igång och kommer att försöka uppdatera här på hemsidan hur grävningen fortlöper.

Styrelsen

Projektering och sista datum för avtal

Grovprojekteringen av  fibernätet är i stort sett klar och nästa steg blir en finprojektering som entreprenören gör tillsammans med kontaktpersonerna i respektive område.

Du kan gå in på hemsidan, https://moff.nu/projekteringskarta och se den tänkta dragningen av nätet. Grovplaneringen är preliminär och det kan bli förändringar när slutliga planeringen görs.

Detta innebär att 15:e mars 2017 är sista datum för att teckna avtal med en insats om 20.000:-.

Efter 15/3 tillkommer en avgift om 5.000:- plus moms om avtal tecknas innan grävning är slutförd i respektive område. När grävningen är klar i respektive område fastställs kostnaden för anslutning av styrelsen för varje objekt som önskar ansluta och baseras bl.a. på faktiska kostnaden.

Vi vill också påminna om att föreningsmötet 17/11 beslutade att man kan delbetala insatsen. Om Du önskar delbetala ber vi att Du meddelar styrelsen detta.

Nedläggning av fiberkabel kommer att påbörjas på sträckan Göstorp – Toresbo-Knappsmåla samt ansluta mot Olfsbo-Agebo m.fl. byar. De områden som berörs av Trafikverkets vägar kommer  tyvärr att bli de sista fibrerade beroende på tiden för beslut från Trafikverket. Ansökan till Trafikverket är inskickad för de berörda områdena. Föreningen arbetar just nu med avtal med vägsamfälligheter och markägare.

Vi kan ännu inte ge exakt besked när grävningen påbörjas. I planeringen fanns att grävningen skulle starta i februari men det ser ut att bli mars. Den maskingrupp som ska börja är för närvarande upptagen med att gräva stamnät mot Målerås och markförhållandena har gjort att detta tagit längre tid än beräknat.

Sprid gärna detta till berörda i området som inte nås av information via hemsidan eller mail.

Styrelsen

Sammanfattning ifrån Mötet 17/11

Styrelsen informerade angående avtalsstatus, statsbidraget och ekonomi. Dagordning och Information ifrån mötet hittas här.

  • Beslut togs av stämman att styrelsen kan ta upp lån på 800000:- vid ev behov.
  • Beslut togs att införa ett nytt alternativt anslutningsavtal bredvid det gamla med uppdelad avbetalningsplan. Detta då det inkommit en del önskemål om ett sådant och föreningen nu har fått in ett så pass stort kapital att projektstart är möjlig. Mer information och möjlighet att ladda ner detta avtalet kommer upp här på hemsidan så fort styrelsen hunnit utforma det. Finns intresse av denna typen av avtal går det bra att meddela styrelsen omgående.
  • Beslut togs av stämman att påbörja projektering.

Det som närmast kommer hända nu är att styrelsen tillsammans med kontaktpersoner och vägfogdar ute i byarna samt entreprenör försöker hitta de bästa vägarna att gå med kabeln. Div tillstånd för grävningen i området ska sökas och föreningen och entreprenör räknar i dagsläget med start av grävning till våren.

I och med att beslut om start av projektering tagits så börjar tidpunkten för avtalsskrivning till ordinare insats om 20000:- närma sig slutet. Sedan gäller den högre insatsen, se villkor i befintligt avtal. Sista datum kommer kommuniceras ut här via hemsidan i god tid.

Avtal uppdatering..

Styrelsen har nu i helgen haft nytt möte och räknat ihop antal avtal. Vi ligger i dagsläget på 231 avtal(196 fastboende och 35 fritidsbostäder).

Vi lägger nu ut en ny karta här på hemsidan med fokus på skrivna avtal istället för den gamla med enbart intresseanmälningar, där vi behöver samtligas hjälp att i slutändan producera en korrekt kartbild med enbart ”gröna markeringar”(dvs underskrivna avtal) kvar.
Vi kommer försöka kontakta alla ”röda markeringar”(intresseanmälda där avtal saknas), men behöver hjälp ifrån ambassadörer och grannar med alla ”blåa markeringar”(ej anmälda). Vissa utav dessa har kanske tackat nej till ambassadörerna tidigare och bör därför plockas bort ifrån kartan, men många har säkert svarat vet ej eller inte alls.

Ej anmälda fritidsbostäder och fastigheter där man aktivt tackat nej finns ej representerade på kartan.

Alla ombeds meddela oss på info@moff.nu om ändringar som bör göras på kartan så uppdaterar vi efterhand tills vi har en färdig karta med enbart ”gröna markeringar”. Förhoppningen är att även kunna använda den färdiga kartan vid projekteringen sedan så även eventuella felaktigheter ni upptäcker får ni gärna meddela oss.

Styrelsen beslutade även på mötet i helgen att Kroksmåla och Riddaretorp kan ansluta sig då vi redan fått in ett antal avtal ifrån dessa områden och nu hoppas resterande i dessa områden också ansluter sig.