Avtal om övertagande av projekt

Idag har vi undertecknat avtal med Nybro Energi om övertagande av fiberprojektet. Avtalet innebär att de övertager fullt ansvar för verksamheten och övertar de förpliktelser MOFF har.
Nybro Energi kommer att starta med fibrering snarast och räknar med att stora delar av nätet ska ha blåst fiber innan vintern. För ytterligare information kommer detta senare att redovisas på Nybro Energis hemsida.
Som kommunikationsoperatör har Nybro Energi en upphandling med Via Europa och det är deras tjänster som kommer att finnas på nätet.
Nybro Energi övertar också ansvar för slutbesiktning även för de delar som föreningen har grävt. Om Ni har synpunkter eller anspråk avseende schaktarbeten måste Ni kontakta Nybro Energi.
Föreningen fortsätter till nätet är klart men har ingen operativ funktion.


Styrelsen

Anbudsöppning och tilldelning

Tiden för anbud har nu passerat och öppning har skett. Ett anbud inkom ifrån Nybro Energi och beslut om tilldelning till densamma är taget. Förhoppningen är nu att ett avtal ska kunna vara på plats inom ett par veckor. 

Upphandling status 17/6

Anbudsförfrågan har nu gått ut via Kommunens upphandlingssystem. Upphandling enligt LOU är iom detta påbörjad. Resultatet kommer redovisas här så fort ett tilldelningsbeslut tagits.

Årsmöte 18/6

MOFF kallar medlemmar till ordinarie årsmöte Tisdagen den 18:e juni 2019 kl. 18.30 i Örsjö Bygdegård.  Föreningen bjuder på kaffe.

Dagordning finns här.

Resultat och balansräkning för 2018 finns nu upplagd här.

Protokoll ifrån mötet finns nu upplagt här.

Arbete med upphandlingen i slutfasen

Vi är i slutfasen på upphandlingen och förhoppningsvis kan upphandlingen gå ut inom närmaste veckan. Vi förstår om många tycker det har tagit lång tid men det är många frågor som är komplicerade och vi har varit tvungna att invänta rådgivning från advokat vad gäller det juridiska.

De krav vi har ställt i upphandlingen är:

Nätet ska snabbt byggas klart. Vi anger slutdatum för de olika etapperna och vid utvärderingen av offerter kommer snabbare utbyggnad att värderas samt vite åläggas om man inte håller de tider man lovat.
Medlemmarna ska hållas ekonomiskt skadeslösa.
Styrelse och förening ska friskrivas från allt ansvar.

Styrelsen

Upphandling status 20/12

Förra medlemsmötet beslutade att upphandla slutförandet av nätet. Vi har bett Nybro Kommun ombesörja detta eftersom vi inte har kunskap eller verktygen för att upphandla enligt Lagen om Offentlig Upphandling. Målsättningen var att upphandlingen skulle vara ute innan jul, det verkar inte stämma riktigt men kommunen är i stort sett klara med underlaget. I upphandlingen har vi satt som krav att nätet ska vara klart 30/9 2019.

Styrelsen önskar samtliga medlemmar en God Jul och Ett Gott Nytt År

Sammanfattning ifrån extra stämman 20/9

Styrelsen informerade om nuläget gällande bidrag ifrån länsstyrelsen, kommunal borgen och det ekonomiska läget. Man redovisade den skillnad som uppstått mellan verklighet och budget mha av denna översikt som återfinns under dokument. Förslag på att ge extern part möjlighet till övertagande av hela projektet genom att lägga ut projektet för offentlig upphandling lades fram av styrelsen. Mötet beslutade att uppdra åt styrelsen att enligt Lagen om Offentlig Upphandling upphandla leverantör för övertagande av kvarvarande beviljade stöd för bredband inom landsbygdsprogrammet, för att slutföra byggande och ägande av nät, grossistansvar för nätets tjänster samt fortlöpande drift och underhåll av aktivt och passivt nät. Förutsättningen är att föreningens medlemmar eller föreningen inte drabbas ekonomiskt av uppgörelsen, innebärande att kostnaden för projektet ska hållas inom de ramar som beräknats i budgetkalkylen för statsbidragsansökan.
Under förutsättning av ovanstående äger styrelsen att självt besluta och avtala om överlåtelsen.

Protokoll ifrån mötet är upplagt under dokument här.

Extra stämma 20/9 i Örsjö bygdegård

Madesjö-Oskar Fiberförening kallar till Extra Föreningsstämma i Örsjö bygdegård Torsdagen den 20:e september kl. 18.30. Föreningen bjuder på kaffe.

Mer information och dagordning hittar ni i kallelsen, här.

Kallelsen går även ut via mail och vanlig post till de som saknar epost.

Styrelsen

 

Statusuppdatering MOFF 28/6

Grävningarna kommer att upptas efter semestern. Vi har fått kommunal borgen för en checkkredit som processas via Swedbank. Vi har fortfarande inte fått delutbetalning från Länsstyrelsen.
Vi har fått de flesta tillstånden från Trafikverket. Två kvarstår det gäller Anebo samt sträckan Alsjöholm till Besagöl. I båda dessa fallen gäller det bropassager som vi måste lösa.
När grävningarna återupptas kommer vi i först hand att gräva klart Otteskruv och Svalehult för att kunna sammankoppla nätet och börja blåsa fiber i de delar som är klara.

Styrelsen

Status 4/5

Grävarbetet med fibernätet ligger nu vilande anledningen till detta är att pengarna är slut. Finansieringen av arbetet hittills har skett med egna medel (insatser) samt ett förskott på statsbidraget.

Vi lämnade in verifikat mm i mars för att få delutbetalning av statsstödet, vi har fortfarande inte fått ut dessa medel från Länsstyrelsen.
När vi startade föreningen fick vi ett löfte om kommunal borgen för en checkkredit, vi har ansökt om denna borgen och beslutet kommer att tas av kommunfullmäktige vid möte den 21:a maj.
Fram till att vi får loss likviditet kommer därför arbetena att ligga nere. Vi beräknar att arbetet ska kunna återupptas i juni.
Vi vet ännu inte hur detta kommer att påverka tidpunkten för färdigställandet av nätet.
Vi kan givetvis vara självkritiska och tycka att vi borde gjort åtgärder tidigare, men det är lite frustrerande med myndigheters handläggningstider.

Styrelsen