Statusuppdatering MOFF 28/6

Grävningarna kommer att upptas efter semestern. Vi har fått kommunal borgen för en checkkredit som processas via Swedbank. Vi har fortfarande inte fått delutbetalning från Länsstyrelsen.
Vi har fått de flesta tillstånden från Trafikverket. Två kvarstår det gäller Anebo samt sträckan Alsjöholm till Besagöl. I båda dessa fallen gäller det bropassager som vi måste lösa.
När grävningarna återupptas kommer vi i först hand att gräva klart Otteskruv och Svalehult för att kunna sammankoppla nätet och börja blåsa fiber i de delar som är klara.

Styrelsen

Status 4/5

Grävarbetet med fibernätet ligger nu vilande anledningen till detta är att pengarna är slut. Finansieringen av arbetet hittills har skett med egna medel (insatser) samt ett förskott på statsbidraget.

Vi lämnade in verifikat mm i mars för att få delutbetalning av statsstödet, vi har fortfarande inte fått ut dessa medel från Länsstyrelsen.
När vi startade föreningen fick vi ett löfte om kommunal borgen för en checkkredit, vi har ansökt om denna borgen och beslutet kommer att tas av kommunfullmäktige vid möte den 21:a maj.
Fram till att vi får loss likviditet kommer därför arbetena att ligga nere. Vi beräknar att arbetet ska kunna återupptas i juni.
Vi vet ännu inte hur detta kommer att påverka tidpunkten för färdigställandet av nätet.
Vi kan givetvis vara självkritiska och tycka att vi borde gjort åtgärder tidigare, men det är lite frustrerande med myndigheters handläggningstider.

Styrelsen

Årsmöte 14/3 kl 18:30 i Örsjö bygdegård

Madesjö Oskar Fiberförening kallar medlemmar till ordinarie föreningsstämma. Onsdagen den 14:e mars kl 18:30 i Örsjö Bygdegård. Föreningen bjuder på kaffe.

IP Only kommer att presentera sina tjänster.

Förslag på dagordning finns här.

Balans- och resultatrapport, samt revisionsberättelse finns här.

Styrelsen

Fiber status 2/2

Grävningsarbetet fortsätter som planerat, projektkartan på den här sidan uppdateras ganska regelbundet med vad som har grävts(uppdaterad med grävd sträcka per 2018-01-31). Vi kan inte svara på när man kommer att gräva de respektive avsnitten eftersom det är beroende på markägaravtal och Trafikverkets tillstånd i många avsnitt. Vi har fortfarande inte börjat blåsa fiber, detta beror på att det inte är klart med anslutningen till stamnätet och vilka noder som ska anslutas. Vi hoppas att vi ska kunna börja blåsa fiber inom några veckor.
Föreningen har gjort en upphandling enligt Lagen om Offentlig Upphandling avseende kommunikatör. Upphandlingen vanns av IP Only som kommer att vara det företag som sköter kommunikationen. Du kan gå in på deras hemsida och se vilka leverantörer de erbjuder, nätet är öppet och Du kan också välja annan leverantör.
Vi kommer att hålla årsmöte i mitten av mars och då kommer också en representant för IP Only att redogöra för deras tjänster. Kallelse kommer att skickas ut under februari månad.

Styrelsen

Grävning status 5/12

Sträcka Gelebo, Agebo är snart avslutat. Planeringen för närvarande är att fortsätta Lillaverke, Kroksmåla, Agebo samt därefter Otteskruv, Hökahult. Planeringen kan emellertid ändras om vi får nödvändiga tillstånd för Trafikverkets vägar.

I de områden som har grävts kommer vi att börja blåsa fiber och ansluta efter nyår. Det är svårt att mer exakt ange när det kan ske beroende på svårigheter att få materialleveranser som önskat.

Styrelsen

Grävning status 2/10

Man har nu gått över till att gräva etapp Gelebo-Agebo. Sträckan Knappsmåla- Alsjöholm återupptas efter att de sista tillstånden ifrån Trafikverket är på plats.

Styrelsen

Medlemsavgift 2017, utmärkning av kablar och kommunikationsupphandling

Har gått ut avisering om medlemsavgift för 2017 via epost, kommer på lådan inom några dagar till dom som fortfarande inte har anmält någon epostadress.(Ni som endast får denna typen av utskick via vanlig post meddela gärna en epostadress för att säkerhetsställa att ni får all information till er).

Styrelsen vill igen påminna om att märka ut ev kablar och ledningar man grävt ner själv inför grävning på egen tomt. Entreprenören ansvarar endast för huvudledningen av elen som märks ut av EON inför grävning.

Upphandling av kommunikatör pågår. Anbudstiden har gått ut och styrelsen hoppas kunna presentera vilken kommunikatör det blir under senare hälften av Oktober.

Styrelsen

Grävning status 9/9

Etapp 2 Örsjö-Knappsmåla är färdig och man fortsätter gräva sträckan Knappsmåla till Alsjöholm. Efter detta är det fortfarande oklart vad som blir nästa grävningsetapp. Vi uppdaterar här på sidan så fort vi med säkerhet vet vilket område står på tur.

Styrelsen

Projektstatus efter sommaren

Just nu arbetar man på etapp 2. Det är svårt att ange tidsplan, vissa dagar läggs 800 meter kabel andra dagar 50 meter beroende på marken vi gräver i. Det är ännu inte helt klart vilket som blir nästa etapp det beror på tillgänglighet till Trafikverkets vägar.

Denna veckan går förfrågningsunderlag ut för upphandling av kommunikatör för nätet, upphandlingen sker enligt lagen om offentlig upphandling. När upphandlingen är klar kommer detta att läggas ut på hemsidan.

Det har även tillkommit ett 10-tal fastigheter som skrivit avtal under sommaren.

Målsättningen är fortfarande att alla ska ha fiber under 2018.

Styrelsen

Styrelsemöte 30/5

Vid styrelsemöte 2017.05.30. fastställdes etappindelning för nedläggning av fiber enligt nedan. OBSERVERA att detta är en etappindelning för arbetet och innebär inte nödvändigtvis att detta är den slutliga ordningsföljden när arbete utförs. När arbetet utförs är beroende på flera faktorer, tillstånd från Trafikverket, väderförhållanden (vi kan inte gräva på Trafikverkets vägar vintertid) mm.
Etapp 1. Avser Göstorp- Ebbehult. Avslutas inom någon vecka.
Etapp 2. Från gamla Örsjövägen – Toresbo-Knappsmåla-Alsjöholm. OBS. pga matningsförhållanden kommer grävning att ske från gamla Örsjövägen och inte som tidigare tänkt från Ebbehult. Denna etapp påbörjas inom någon/några veckor.
Etapp 3. Pukaberg-Mosjön
Etapp 4. Gelebo-Agebo-Södra Svalehult-Lillaverke
Etapp 5. Madesjö By-Långa Slät-Ekebylund
Etapp 6. Riddaretorp-Hagnebo-Södra Bondetorp
Etapp 7. Otteskruv-Norra Svalehult-Hökahult
Etapp 8. Kroksmåla – Anebo
Etapp 9. Käxgöl-Folkehyltan-Rödsjömåla-Oskars Kroksjö-Kammarbo.
Nätet kommer att fibreras och tändas upp efterhand
Flera hushåll har på senaste tiden hört av sig om anslutning till föreningen varför styrelsen beslutade:
Ingen extra avgift tas ut för anslutning till föreningen som sker innan grävning har gjorts förbi berörd fastighet. Anslutning efter att grävning har skett förbi fastigheten men innan fiberblåsning har utförts, uttas extra avgift. Vid anslutning efter att fiberblåsning är gjord erlägges insatsen till föreningen samt faktiska kostnaden med påslag för föreningens administrativa kostnader.

Styrelsen