Arbete med upphandlingen i slutfasen

Vi är i slutfasen på upphandlingen och förhoppningsvis kan upphandlingen gå ut inom närmaste veckan. Vi förstår om många tycker det har tagit lång tid men det är många frågor som är komplicerade och vi har varit tvungna att invänta rådgivning från advokat vad gäller det juridiska.

De krav vi har ställt i upphandlingen är:

Nätet ska snabbt byggas klart. Vi anger slutdatum för de olika etapperna och vid utvärderingen av offerter kommer snabbare utbyggnad att värderas samt vite åläggas om man inte håller de tider man lovat.
Medlemmarna ska hållas ekonomiskt skadeslösa.
Styrelse och förening ska friskrivas från allt ansvar.

Styrelsen

Upphandling status 20/12

Förra medlemsmötet beslutade att upphandla slutförandet av nätet. Vi har bett Nybro Kommun ombesörja detta eftersom vi inte har kunskap eller verktygen för att upphandla enligt Lagen om Offentlig Upphandling. Målsättningen var att upphandlingen skulle vara ute innan jul, det verkar inte stämma riktigt men kommunen är i stort sett klara med underlaget. I upphandlingen har vi satt som krav att nätet ska vara klart 30/9 2019.

Styrelsen önskar samtliga medlemmar en God Jul och Ett Gott Nytt År

Sammanfattning ifrån extra stämman 20/9

Styrelsen informerade om nuläget gällande bidrag ifrån länsstyrelsen, kommunal borgen och det ekonomiska läget. Man redovisade den skillnad som uppstått mellan verklighet och budget mha av denna översikt som återfinns under dokument. Förslag på att ge extern part möjlighet till övertagande av hela projektet genom att lägga ut projektet för offentlig upphandling lades fram av styrelsen. Mötet beslutade att uppdra åt styrelsen att enligt Lagen om Offentlig Upphandling upphandla leverantör för övertagande av kvarvarande beviljade stöd för bredband inom landsbygdsprogrammet, för att slutföra byggande och ägande av nät, grossistansvar för nätets tjänster samt fortlöpande drift och underhåll av aktivt och passivt nät. Förutsättningen är att föreningens medlemmar eller föreningen inte drabbas ekonomiskt av uppgörelsen, innebärande att kostnaden för projektet ska hållas inom de ramar som beräknats i budgetkalkylen för statsbidragsansökan.
Under förutsättning av ovanstående äger styrelsen att självt besluta och avtala om överlåtelsen.

Protokoll ifrån mötet är upplagt under dokument här.

Extra stämma 20/9 i Örsjö bygdegård

Madesjö-Oskar Fiberförening kallar till Extra Föreningsstämma i Örsjö bygdegård Torsdagen den 20:e september kl. 18.30. Föreningen bjuder på kaffe.

Mer information och dagordning hittar ni i kallelsen, här.

Kallelsen går även ut via mail och vanlig post till de som saknar epost.

Styrelsen

 

Statusuppdatering MOFF 28/6

Grävningarna kommer att upptas efter semestern. Vi har fått kommunal borgen för en checkkredit som processas via Swedbank. Vi har fortfarande inte fått delutbetalning från Länsstyrelsen.
Vi har fått de flesta tillstånden från Trafikverket. Två kvarstår det gäller Anebo samt sträckan Alsjöholm till Besagöl. I båda dessa fallen gäller det bropassager som vi måste lösa.
När grävningarna återupptas kommer vi i först hand att gräva klart Otteskruv och Svalehult för att kunna sammankoppla nätet och börja blåsa fiber i de delar som är klara.

Styrelsen

Status 4/5

Grävarbetet med fibernätet ligger nu vilande anledningen till detta är att pengarna är slut. Finansieringen av arbetet hittills har skett med egna medel (insatser) samt ett förskott på statsbidraget.

Vi lämnade in verifikat mm i mars för att få delutbetalning av statsstödet, vi har fortfarande inte fått ut dessa medel från Länsstyrelsen.
När vi startade föreningen fick vi ett löfte om kommunal borgen för en checkkredit, vi har ansökt om denna borgen och beslutet kommer att tas av kommunfullmäktige vid möte den 21:a maj.
Fram till att vi får loss likviditet kommer därför arbetena att ligga nere. Vi beräknar att arbetet ska kunna återupptas i juni.
Vi vet ännu inte hur detta kommer att påverka tidpunkten för färdigställandet av nätet.
Vi kan givetvis vara självkritiska och tycka att vi borde gjort åtgärder tidigare, men det är lite frustrerande med myndigheters handläggningstider.

Styrelsen

Årsmöte 14/3 kl 18:30 i Örsjö bygdegård

Madesjö Oskar Fiberförening kallar medlemmar till ordinarie föreningsstämma. Onsdagen den 14:e mars kl 18:30 i Örsjö Bygdegård. Föreningen bjuder på kaffe.

IP Only kommer att presentera sina tjänster.

Förslag på dagordning finns här.

Balans- och resultatrapport, samt revisionsberättelse finns här.

Styrelsen

Fiber status 2/2

Grävningsarbetet fortsätter som planerat, projektkartan på den här sidan uppdateras ganska regelbundet med vad som har grävts(uppdaterad med grävd sträcka per 2018-01-31). Vi kan inte svara på när man kommer att gräva de respektive avsnitten eftersom det är beroende på markägaravtal och Trafikverkets tillstånd i många avsnitt. Vi har fortfarande inte börjat blåsa fiber, detta beror på att det inte är klart med anslutningen till stamnätet och vilka noder som ska anslutas. Vi hoppas att vi ska kunna börja blåsa fiber inom några veckor.
Föreningen har gjort en upphandling enligt Lagen om Offentlig Upphandling avseende kommunikatör. Upphandlingen vanns av IP Only som kommer att vara det företag som sköter kommunikationen. Du kan gå in på deras hemsida och se vilka leverantörer de erbjuder, nätet är öppet och Du kan också välja annan leverantör.
Vi kommer att hålla årsmöte i mitten av mars och då kommer också en representant för IP Only att redogöra för deras tjänster. Kallelse kommer att skickas ut under februari månad.

Styrelsen

Grävning status 5/12

Sträcka Gelebo, Agebo är snart avslutat. Planeringen för närvarande är att fortsätta Lillaverke, Kroksmåla, Agebo samt därefter Otteskruv, Hökahult. Planeringen kan emellertid ändras om vi får nödvändiga tillstånd för Trafikverkets vägar.

I de områden som har grävts kommer vi att börja blåsa fiber och ansluta efter nyår. Det är svårt att mer exakt ange när det kan ske beroende på svårigheter att få materialleveranser som önskat.

Styrelsen

Grävning status 2/10

Man har nu gått över till att gräva etapp Gelebo-Agebo. Sträckan Knappsmåla- Alsjöholm återupptas efter att de sista tillstånden ifrån Trafikverket är på plats.

Styrelsen