Sammanfattning ifrån extra stämman 20/9

Styrelsen informerade om nuläget gällande bidrag ifrån länsstyrelsen, kommunal borgen och det ekonomiska läget. Man redovisade den skillnad som uppstått mellan verklighet och budget mha av denna översikt som återfinns under dokument. Förslag på att ge extern part möjlighet till övertagande av hela projektet genom att lägga ut projektet för offentlig upphandling lades fram av styrelsen. Mötet beslutade att uppdra åt styrelsen att enligt Lagen om Offentlig Upphandling upphandla leverantör för övertagande av kvarvarande beviljade stöd för bredband inom landsbygdsprogrammet, för att slutföra byggande och ägande av nät, grossistansvar för nätets tjänster samt fortlöpande drift och underhåll av aktivt och passivt nät. Förutsättningen är att föreningens medlemmar eller föreningen inte drabbas ekonomiskt av uppgörelsen, innebärande att kostnaden för projektet ska hållas inom de ramar som beräknats i budgetkalkylen för statsbidragsansökan.
Under förutsättning av ovanstående äger styrelsen att självt besluta och avtala om överlåtelsen.

Protokoll ifrån mötet är upplagt under dokument här.