Årsmöte 2023

Madesjö Oskar Fiberförening Ek.för under likvidation kallar medlemmar till årsmöte Tisdagen den 27 juni kl. .18.30 i Örsjö Bygdegård.

Förslag till dagordning finns här. Resultat- och Balansrapport här.

Årsmöte 2022

Madesjö Oskar Fiberförening kallar medlemmar till årsmöte tisdag den 5 april kl. 18.30 i Örsjö Bygdegård.

Förslag till dagordning finns här. Balans- och Resultatrapport här.

Styrelsen

Årsmöte 2020

Madesjö Oskar Fiberförening kallar medlemmar till ordinarie årsmöte Onsdag den 27:e maj 2020 kl. 18.30 i Örsjö Bygdegård. På grund av Covid-19 och rådande omständigheter så får max 50 personer närvara. Vi sitter med avstånd i lokalen. Vi ser gärna att ni pratar ihop er med grannarna och skickar en representant som framför era åsikter. Ingen ny information eller frågor kring projektet kan besvaras då projektet är i Nybro Energis regi. Årsmötet kortas ner och vi fokuserar på de stadgeenliga frågorna. Inget kaffe serveras. Vi avstår handhälsande och är noga med handhygienen. Du som har snuva, hosta, eller feber uppmanas att stanna hemma som vanligt när man är sjuk.

Förslag på dagordningen finns här. Balans- och resultatrapport här.

Styrelsen

Avtal om övertagande av projekt

Idag har vi undertecknat avtal med Nybro Energi om övertagande av fiberprojektet. Avtalet innebär att de övertager fullt ansvar för verksamheten och övertar de förpliktelser MOFF har.
Nybro Energi kommer att starta med fibrering snarast och räknar med att stora delar av nätet ska ha blåst fiber innan vintern. För ytterligare information kommer detta senare att redovisas på Nybro Energis hemsida.
Som kommunikationsoperatör har Nybro Energi en upphandling med Via Europa och det är deras tjänster som kommer att finnas på nätet.
Nybro Energi övertar också ansvar för slutbesiktning även för de delar som föreningen har grävt. Om Ni har synpunkter eller anspråk avseende schaktarbeten måste Ni kontakta Nybro Energi.
Föreningen fortsätter till nätet är klart men har ingen operativ funktion.


Styrelsen

Anbudsöppning och tilldelning

Tiden för anbud har nu passerat och öppning har skett. Ett anbud inkom ifrån Nybro Energi och beslut om tilldelning till densamma är taget. Förhoppningen är nu att ett avtal ska kunna vara på plats inom ett par veckor. 

Upphandling status 17/6

Anbudsförfrågan har nu gått ut via Kommunens upphandlingssystem. Upphandling enligt LOU är iom detta påbörjad. Resultatet kommer redovisas här så fort ett tilldelningsbeslut tagits.

Årsmöte 18/6

MOFF kallar medlemmar till ordinarie årsmöte Tisdagen den 18:e juni 2019 kl. 18.30 i Örsjö Bygdegård.  Föreningen bjuder på kaffe.

Dagordning finns här.

Resultat och balansräkning för 2018 finns nu upplagd här.

Protokoll ifrån mötet finns nu upplagt här.

Arbete med upphandlingen i slutfasen

Vi är i slutfasen på upphandlingen och förhoppningsvis kan upphandlingen gå ut inom närmaste veckan. Vi förstår om många tycker det har tagit lång tid men det är många frågor som är komplicerade och vi har varit tvungna att invänta rådgivning från advokat vad gäller det juridiska.

De krav vi har ställt i upphandlingen är:

Nätet ska snabbt byggas klart. Vi anger slutdatum för de olika etapperna och vid utvärderingen av offerter kommer snabbare utbyggnad att värderas samt vite åläggas om man inte håller de tider man lovat.
Medlemmarna ska hållas ekonomiskt skadeslösa.
Styrelse och förening ska friskrivas från allt ansvar.

Styrelsen

Upphandling status 20/12

Förra medlemsmötet beslutade att upphandla slutförandet av nätet. Vi har bett Nybro Kommun ombesörja detta eftersom vi inte har kunskap eller verktygen för att upphandla enligt Lagen om Offentlig Upphandling. Målsättningen var att upphandlingen skulle vara ute innan jul, det verkar inte stämma riktigt men kommunen är i stort sett klara med underlaget. I upphandlingen har vi satt som krav att nätet ska vara klart 30/9 2019.

Styrelsen önskar samtliga medlemmar en God Jul och Ett Gott Nytt År

Sammanfattning ifrån extra stämman 20/9

Styrelsen informerade om nuläget gällande bidrag ifrån länsstyrelsen, kommunal borgen och det ekonomiska läget. Man redovisade den skillnad som uppstått mellan verklighet och budget mha av denna översikt som återfinns under dokument. Förslag på att ge extern part möjlighet till övertagande av hela projektet genom att lägga ut projektet för offentlig upphandling lades fram av styrelsen. Mötet beslutade att uppdra åt styrelsen att enligt Lagen om Offentlig Upphandling upphandla leverantör för övertagande av kvarvarande beviljade stöd för bredband inom landsbygdsprogrammet, för att slutföra byggande och ägande av nät, grossistansvar för nätets tjänster samt fortlöpande drift och underhåll av aktivt och passivt nät. Förutsättningen är att föreningens medlemmar eller föreningen inte drabbas ekonomiskt av uppgörelsen, innebärande att kostnaden för projektet ska hållas inom de ramar som beräknats i budgetkalkylen för statsbidragsansökan.
Under förutsättning av ovanstående äger styrelsen att självt besluta och avtala om överlåtelsen.

Protokoll ifrån mötet är upplagt under dokument här.