Sammanfattning ifrån extra stämman 20/9

Styrelsen informerade om nuläget gällande bidrag ifrån länsstyrelsen, kommunal borgen och det ekonomiska läget. Man redovisade den skillnad som uppstått mellan verklighet och budget mha av denna översikt som återfinns under dokument. Förslag på att ge extern part möjlighet till övertagande av hela projektet genom att lägga ut projektet för offentlig upphandling lades fram av styrelsen. Mötet beslutade att uppdra åt styrelsen att enligt Lagen om Offentlig Upphandling upphandla leverantör för övertagande av kvarvarande beviljade stöd för bredband inom landsbygdsprogrammet, för att slutföra byggande och ägande av nät, grossistansvar för nätets tjänster samt fortlöpande drift och underhåll av aktivt och passivt nät. Förutsättningen är att föreningens medlemmar eller föreningen inte drabbas ekonomiskt av uppgörelsen, innebärande att kostnaden för projektet ska hållas inom de ramar som beräknats i budgetkalkylen för statsbidragsansökan.
Under förutsättning av ovanstående äger styrelsen att självt besluta och avtala om överlåtelsen.

Protokoll ifrån mötet är upplagt under dokument här.

Statusuppdatering MOFF 28/6

Grävningarna kommer att upptas efter semestern. Vi har fått kommunal borgen för en checkkredit som processas via Swedbank. Vi har fortfarande inte fått delutbetalning från Länsstyrelsen.
Vi har fått de flesta tillstånden från Trafikverket. Två kvarstår det gäller Anebo samt sträckan Alsjöholm till Besagöl. I båda dessa fallen gäller det bropassager som vi måste lösa.
När grävningarna återupptas kommer vi i först hand att gräva klart Otteskruv och Svalehult för att kunna sammankoppla nätet och börja blåsa fiber i de delar som är klara.

Styrelsen